گـروه کشـاورزی و بازرگانی کنــدو

بـرنامه تغذیـه

_

برنامه غذایی

اصولی برای گیاهان

_

برنامه غذایی اصولی برای گیاهان مانند رژیم‌های غذایی سالم برای انسان‌ها عمل می‌کند. یک برنامه غذایی اصولی چه برای گیاه و چه برای انسان سبب بهبود سلامت و افزایش عملکرد می‌شود.

خاک، مسئول تامین مواد مورد نیاز گیاه است اما عمدتا خاک‌ها همه‌ی مواد غذایی را به اندازه کافی ندارند از این رو باید از برنامه کودی به عنوان جایگزین مواد مغذی که در خاک وجود ندارند و یا مقدار آن‌ها کم است، استفاده کرد.

کارشـناسی شـده و تخصصی

فرم درخـواست بـرنامه تغذیه کنــدو

_

عناصر پر مصـرف

مورد نیاز گیاهان

_

عناصر پرمصرف آن دسته از عناصری هستند که برای رشد و نمو گیاهان حیاتی و ضروری هستند و گیاه به مقدار زیادی از این عناصر نیاز دارد. نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و گوگرد عناصری هستند که در این دسته قرار دارند.

هر کدام از این عنصرها در طول چرخه‌ی زندگی گیاهان همواره مورد نیاز هستند و در فرایندهای مهمی دخیل می‌باشند و نقش‌های زیادی را برعهده دارند.

نیتروژن

 بیشترین تاثیر را بر رشد رویشی یعنی رشد شاخه

فسفر

این عنصر بر جوانه‌زنی و گلدهی اثر گذار است و برای رشد زایشی ضروری است.

پتاسیم

مقاومت گیاه را در برابر تنش‌های خشکی و گرما افزایش می‌دهد.

منیزیم

فعال کردن آنزیم­های درگیر در تنفس ، فتوسنتز و سنتز اسید نوکلئیک دارد